BKシリーズ Bio6

Bio-6 Bk50

エアーリフト式スポンジフィルター

Bio-6 Bk80

エアーリフト式スポンジフィルター

Bio-6 Bk150

エアーリフト式スポンジフィルター